Dzień Ojca to jedno z tych niewielu świąt, w których mamy szansę docenić osoby dla nas najważniejsze, których ciężka praca kształtuje nas za młodu i jest wzorem do naśladowania w dorosłym życiu. W viGO! zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, że są dziedziny życia, w których nasi ojcowie to prawdziwi mistrzowie! Właśnie dlatego zorganizowaliśmy szybki konkurs na mistrzów grillowania, w którym nasi fani mogą pokazać, dlaczego to oni sami albo ich ojcowie są prawdziwymi mistrzami rusztu!

Regulamin konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.

1.2. Organizatorem Konkursu ,,Dzień Ojca z viGO!” jest firma Quickpack Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie 28-300, ul. Przemysłowa 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172796, NIP 656-17-50-635, Regon 003674986, o kapitale zakładowym w wysokości 420.000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portali internetowych Facebook i Instagram.

1.5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Celem Konkursu jest promocja marki viGO! – Life Good!

1.7. Konkurs rozpoczyna się 23.06.2020 o godz. 15:00 i trwa do 24.06.2020 r., do godz. 23:59.

1.8. W czasie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej viGO! – Life Good!

1.9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani bezpośrednio administrowany przez serwisy Facebook i Instagram. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisom Facebook i Instagram.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b. Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

c. W dniu zgłoszenia do konkursu jest pełnoletnia;

d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

e. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym;

f. Wykona zadanie konkursowe opisane w § 3 pkt. 3.1 w trakcie trwania konkursu.

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.

2.4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

2.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także firmy Quickpack Polska Sp. z o. o. oraz członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.6. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci.

2.7. Powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w Konkursie.

§ 3. ZASADY KONKURSU

3.1. Uczestnicy mają za zadanie:

w komentarzu do posta konkursowego na fanpage’u Vigo - Live Good w serwisach Facebook oraz Instagram przesłać zdjęcie konkursowe pokazujące tatę jako mistrza grillowania.

3.2. Zdjęcia przedstawiające produkty w sklepie nie będą brane pod uwagę.

3.3. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.4. Jury wybierze 3 najciekawsze propozycji i nagrodzi ich autorów.

3.5. Nagrody wymienione w § 4 zostają przyznane osobom, które zgodnie z decyzją Jury opublikowały najciekawsze, najbardziej kreatywne oraz zawierające wszystkie elementy określone w punkcie 3.1 i 3.2 zgłoszenia.

3.6. Do konkursu można zgłosić wyłącznie własne, samodzielnie wykonane zdjęcie.

3.7. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przesłane zdjęcie jest jego autorstwa i przysługują mu do niego wszelkie prawa autorskie – zarówno osobiste jak i majątkowe, a Organizator konkursu ma prawo nieodpłatnie wykorzystać zdjęcie i przepis.

3.8. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora. Uczestnik oświadcza, że zgodę na wykorzystanie wizerunku udziela nieodpłatnie. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich.

3.9. Organizator zabrania umieszczania w zgłoszeniach treści naruszających dobre obyczaje, prawa osób trzecich, niezgodnych z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz informuje, iż takie treści nie będą brały udziału w konkursie, jak również zostaną niezwłocznie zgłoszone odpowiednim organom z informacją o możliwości popełnienia przestępstwa, w razie takiego podejrzenia.

3.10. Zgłoszenia niepełne lub łamiące postanowienie niniejszego Regulaminu, bądź zawierające treści ogólnie przyjęte jako obraźliwe lub o charakterze pornograficznym, lub w przypadku co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa osób trzecich lub łamiące ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie będą publikowane i lub będą usuwane z profilu i tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.

3.11. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Uczestnikami konkursu.

§ 4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w konkursie są:

  • I miejsce - BIO zestaw piknikowy - 12 elementów
  • II miejsce - BIO zestaw piknikowy - 12 elementów
  • III miejsce - BIO zestaw piknikowy - 12 elementów

4.2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Vigo - Live Good w serwisach Facebook oraz Instagram.

4.3. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora wiadomość prywatną w serwisie Facebook zawierającą dane niezbędne do wydania zwycięzcy nagrody.

4.4. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania nagrody, w tym nieprzesłania przez zwycięzcę wiadomości, o której mowa pkt. 4.4 prawo do uzyskania nagrody przepada, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.

4.5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4.6. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w Regulaminie.

4.7. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje możliwość do przenoszenia nagrody na kogoś innego.

§ 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

5.1. Organem oceniającym prace konkursowe i decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w § 4 będzie Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Komisja składa się z 3 (trzech) członków. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora.

5.3. Jury zastrzega sobie weryfikację zgłoszeń do Konkursu. Ma prawo dyskwalifikacji zgłoszeń nierealizujących założonego tematu Konkursu, niespełniających zasady Konkursu lub łamiących Regulamin. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace noszące wady formalne.

5.4 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, w przypadku, gdy przesłane propozycje nie spełnią wymogów konkursowych.

§ 6. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

6.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w poście opublikowanym na fanpage’u Vigo – Live Good do dnia 25.06.2020.

6.2. Obowiązkiem Uczestnika, którego Praca konkursowa została nominowana do wygranej jest przesłanie w wiadomość od Organizatora, imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego i numeru telefonu oraz danych niezbędnych do rozliczenia podatku Uczestnika.

6.3. Uczestnik, którego Praca konkursowa została nominowana do wygranej ma 7 dni od ogłoszenia wyników przez Organizatora na wysłanie danych wskazanych w § 6. pkt. 6.2.

6.4. Brak informacji w powyższym terminie oznacza odrzucenie nagrody.

6.5. Uczestnik poinformowany o nagrodzie dodatkowo może otrzymać informację z instrukcjami dotyczącymi przesłania stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość Uczestnika i uprawnienie do otrzymania nagrody.

6.6. Nagrody nie zostaną wydane przed dopełnieniem wszystkich formalności.

§ 7. WYDANIE NAGRÓD

7.1. Nagrody w Konkursie zostaną wydane Uczestnikom nagrodzonym przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.2. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 14 dni od dopełnienia wszelkich formalności. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator oraz podmiot odpowiedzialny za zarządzanie profilem Vigo - Live Good - eCommerceo Daniel Wolszon, ul. Łąkowa 13, 84-111 Parszczyce, NIP 5871649580, reprezentowana przez Daniela Wolszona – właściciela. Organizator oraz podmiot odpowiedzialny za zarządzanie profilem Vigo - Live Good dbają o dane osobowe Uczestnika, przetwarzają je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO").

8.2. Organizator będzie przetwarzać dane Uczestnika w następujących celach:

● realizacji i organizacji konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i rozdania nagród konkursowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tożsamego z powyższymi celami przez okres do zakończenia konkursu;

● rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

8.3. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora:

● dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,

● kopii danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Organizatorowi i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie,

● sprostowania danych osobowych Uczestnika, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,

● usunięcia danych osobowych Uczestnika w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,

● ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.

8.4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:

● Urzędom Skarbowym,

● kancelariom prawnym,

● Firmie kurierskiej.

● Podmiotowi odpowiedzialnemu za zarządzanie profilem Vigo - Live Good na portalu społecznościowym facebook.com, w zakresie i w celu zarządzania tym profilem.

8.5. Administratorem danych osobowych Zwycięzców Konkursu w celu i w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych i rachunkowych w związku z wydaniem nagród będzie Organizator.

8.6. Dane Zwycięzców Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (przepisy podatkowe).

8.7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.8. Organizator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Zwycięzcę Konkursu.

8.9. Dane osobowe mogą być udostępniane Quickpack Polska Sp. z o. o. oraz eCommerceo Daniel Wolszon w celach związanych z organizacją Konkursu, jak również firmie kurierskiej w celu wysyłki nagród.

8.10. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

8.11. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo do:

● uzyskania informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

● żądania korygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

● żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

● przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Organizatora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

● złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8.12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora powinny być kierowane na adres: [email protected].

§ 9 . PRAWA AUTORSKIE

9.1. Przesłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika zgodnie z § 3 pkt. 3.1. Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie jak i co do terytorium, z prawem do udzielania sublicencji, do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Pracy Konkursowej w całości lub we fragmentach, jak również udzielenie zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w Pracy Konkursowej, na wszelkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych lub innych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.

9.2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej, a Praca Konkursowa nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Pracy Konkursowej.

9.3. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonej Pracy Konkursowej stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich, Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej.

9.4. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Prac Konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Prac Konkursowych.

9.5. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Prac Konkursowych, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Prac Konkursowych w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonej Pracy Konkursowej. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej.

9.6. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

9.7. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Pracy Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe poza otrzymaną Nagrodą wynagrodzenie lub żadnych innych roszczeń względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

9.8. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich i innych praw do nagrodzonych Prac Konkursowych na Quickpack Polska Sp. z o. o.

§ 10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail: [email protected] w trakcie trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z dopiskiem: „Konkurs na Facebooku – viGO!”.

10.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

10.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

10.4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

10.5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

10.6. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

10.7. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.

11.2. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod adresem: adres strony

11.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz.2135 z późn. zm). Dane będą zbierane w celu przeprowadzenia Konkursu.

11.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagrody.

11.5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

11.6. Dane osobowe będą mogły być powierzone Organizatorowi wyłącznie w celu wydania nagród.

11.7. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.

11.8. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do podanych danych, ich poprawiania oraz usunięcia ze zbioru danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz.2135 z późn. zm).

11.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest odmowę odbioru nagrody, lub nie podanie prawdziwych danych koniecznych celem doręczenia nagrody.

11.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie (np. przedłużenia czasu trwania Konkursu, zwiększenia puli nagród), o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie dla dotychczasowych Uczestników.

11.11. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Ładowanie...